Huishoudelijk reglement


Artikel 1
. Dit huishoudelijk reglement regelt alle zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien.

Artikel 2. De voorzitter
van de beheerraad leidt de beheersvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor handhaving der statuten en huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten, één en ander na overleg met de overige beheerders. Alle beheerders tekenen de notulen van de vergaderingen.

Artikel 3. De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging, waarvan hij kopie houdt en op elke beheersvergadering verslag over uitbrengt. Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de toestand en de activiteiten van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de beheerraad op de dagorde worden geplaatst van de algemene ledenvergadering. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging betreft. Hij stelt een verslag op van elke beheersvergadering.

Artikel 4. De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van uitgaven en voor het nagaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van het Dagelijks Beheer. Hij is gelast met het bijhouden van het kasboek en legt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af voor zijn beheer. De rekening en verantwoording wordt door goedkeuring van de algemene ledenvergadering beschouwd als ontlasting van de schatbewaarder over diens beheer van het afgelopen jaar.

Artikel 5. De overige leden van het beheer die niet in functie benoemd zijn hebben de taak de anderen te helpen in de uitvoering van hun functie.

Artikel 6. Alle beheerders verbinden zich ertoe om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan de directieraad over te dragen.

Artikel 7. De beheerraad vergadert minstens éénmaal per maand. Plaats en datum worden op de vorige vergadering bepaalt.

Artikel 8. Ieder mag suggesties, op- of aanmerkingen aan de beheerraad overmaken. De beheerraad beslist of ze ja dan neen op de algemene ledenvergadering zullen besproken worden.

Artikel 9. Over personen wordt er schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal worden gehouden en bepaalt hij de wijze waarop de schriftelijke stemming zal worden gehouden.

Artikel 10. In de gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet heeft de beheerraad het recht maatregelen te treffen die het nodig acht om best wil.

Artikel 11. Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits 2/3 meerderheid van de beheerraad hiertoe beslist.

Artikel 12. De honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden op het terrein en in de kantine. Honden die regelmatig moeilijkheden veroorzaken in de kantine, kunnen de toegang tot de kantine ontzegd worden.

Artikel 13. Het dragen van een prikband is niet toegelaten. Een gentle leader wordt toegelaten bij probleemhonden mits afbouwing ervan naar hogere groepen.

Artikel 14. Als lesgever (agility en gehoorzaamheid) van de vzw Ponderoza is het niet toegelaten les te geven (agility en gehoorzaamheid) in een andere club, er evenmin toe te treden tot de beheerraad, en onder een andere club (agility en gehoorzaamheid) wedstrijd te spelen. Indien een lesgever zich hieraan niet houdt, kan hij/zij door de beheerraad ten voorlopige titel onmiddellijk worden geschorst tot de (buitengewone) statutaire vergadering.

Artikel 15. Het is niet toegelaten tijdens hetzelfde lesuur met 2 honden tezelfdertijd te trainen.

Artikel 16. Herhaaldelijk agressief gedrag van een instructeur t.o.v. de hond is niet toegelaten. Indien de instructeur zich hieraan niet houdt, kan hij/zij door de beheerraad ten voorlopige titel onmiddellijk worden geschorst tot de (buitengewone) statutaire vergadering.

Artikel 17. Herhaaldelijk agressief gedrag van een geleider t.o.v. de hond is niet toegelaten. Indien de geleider zich hieraan niet houdt, kan hij/zij door de beheerraad onmiddellijk worden geschorst.

Artikel 18. Eventuele hoopjes moeten steeds door de geleider worden opgeruimd. Er staan emmers en schepjes ter beschikking.

Artikel 19. De parking op het terrein is uitsluitend voorbehouden voor bestuursleden, kantinepersoneel en lesgevers.

Artikel 20. Er worden geen loopse teven toegelaten op en rond de tereinen van KV Ponderoza. Niet op de oefentereinen, kantine of parking.

Artikel 21. De minimum leeftijd om met een hond te trainen is 14 jaar. ( onder voorbehoud dat de geleider zijn/haar hond onder controle kan houden)

.
.